Резюме

 

Картина, рисувана от човек с шизофрения.

Картина, рисувана от човек с шизофрения.

Има данни за повишена употреба на определени субстанции (алкохол, тютюн, канабис) от хората с висок клиничен риск за развитие на психоза. Употребата на субстанции от хората, които са развили психоза, в сравнение с онези, които не са, вероятно също е по-висока. Липсва обаче достатъчно информация каква е ролята ѝ за прогнозиране на вероятността за поява на психоза при хора с висок клиничен риск.

 

В рамките на настоящото проучване, въз основа на Скàлата за оценка на употребата на алкохол и наркотици (Alcohol and Drug Use Scale) са оценени 170 души с висок клиничен риск от психоза и с високи изходни нива на употреба на алкохол, тютюн и канабис.

 

Проучването, продължило четири години, включва участници от три различни места и е част от изследването Enhancing the Prospective Prediction of Psychosis (PREDICT) (Подобряване на възможностите за прогнозиране на психозата). Прогнозните фактори за появата на психоза са проучени по метода на пропорционалните модели на Кокс (Cox) за изследване на риска.

 

Резултатите показват, че употребата към началото на изследването на неголеми количества алкохол, без канабис или тютюн, обуславя прогноза за развитие на психоза у изследваните с висок клиничен риск. Прилагането на прогнозни алгоритми, отчитащи вместо само употребата на субстанции съвкупност от допълнителни изходни променливи, за които е известно, че са свързани с вероятност за бъдеща поява на психоза, би могло да подобри възможностите за прогнозиране на заболяването.

 

Източник: Shizophrenia research