ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

 

Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 63 от 1.08.2000 г.

кн. 5/99 г., стр. 39

т. 5, р. 1, № 105

 

ЗКНВП Българя DOC