Лекуват ли канабиноидите рак?

 

КанабиноидиКанабиноидите, активните компоненти на канабиса и техните деривати, имат добре проучен и доказан палиативен ефект при онкоболни пациенти. Те намаляват гаденето, повръщането и болката и стимулират апетита. В допълнение, канабиноидите и техните деривати потискат растежа на туморните клетки в лабораторни животни – мишки и плъхове. До момента обаче няма солидни доказателства, които да потвърдят, че канабиноидите – природни или синтетични, могат ефективно да лекуват рак при хора.

 

Какво е рак?

Рак е термин, който се използва за заболяване, при което патологични клетки се разделят неконтролирано и обикновено се разпространяват в други тъкани, причинявайки метастази и висок процент на морбидност и смъртност. Ракът не е един тип – СЗО е типизирала повече от сто вида, базирайки се на хистопатологичните им характеристики. Изглежда, че съществуват стотици, ако не и хиляди типове рак, съгласно молекулния и генетичен профил.
Повечето от видовете рак са наречени на органа или типа клетки, където започват. Типовете рак са систематизирани в следните по-широки категории:

  • Карцином: рак, който започва в кожата или в тъканите, ограждащи вътрешните органи
  • Саркома: рак, който започва от костите, хрущялите, мастната тъкан, мускулите, кръвоносните съдове или други съединителни, или поддържащи тъкани.
  • Левкемия: рак, който започва в кръвотворните тъкани като костен мозък. Води до продуциране на голям брой абнормални клетки и вливането им в кръвния поток.
  • Лимфома и миелома: рак, който започва в клетките на имунната система.

Рак на централната нервна система: рак, който започва в тъканите на главния или гръбначен мозък.

Заключение: Ракът е много тежко хетерогенно заболяване. Борбата с него си остава изключително трудна терапевтична задача . Канабиноидите биха могли да имат благоприятно влияние върху някои типове рак.

 

Потискат ли канабиноидите нарастването на туморите? (Лабораторни изследвания)

Всички научни изследвания, извършени досега, са проведени върху ракови клетъчни линии или лабораторни животни. Много изследователски екипи докладват, че различните канабиноиди (природни и синтетични) проявяват широка гама от ефекти, потискащи нарастването на туморите, включително:

  • Причиняват смърт на туморните клетки посредством механизъм, наречен апоптозис;
  • Спират деленето на туморните клетки;
  • Предотвратяват ангиогенезиса (увеличаване броя на кръвоносните съдове, кръвоснабдяващи туморите);
  • Намаляват риска от метастази чрез спиране на движението на туморните клетки;
  • Ускоряват автофагията, което води до смърт на туморните клетки.

Заключение: Канабиноидите са субстанции, ефикасни при третиране на най-малко няколко типа рак в лабораторни животни – мишки и плъхове.

 

Потискат ли канабиноидите растежа на туморите? (Отделни случаи на прилагане на канабиноиди)

Както беше споменато по-горе, всички изследвания за това дали канабиноидите лекуват рак са направени в лаборатория. Поради тази причина трябва да бъдем предпазливи при екстраполиране на резултатите към реални пациенти, които са доста по-сложни системи от петриева паничка или мишка. Емпиричните свидетелства за употреба на канабис са полезни, защото дават данни за биологичните процеси, контролирани от ендоканабиноидната система, и потенциалните терапевтични ефекти на канабиноидите. В интернет има забележително много видео материали и доклади, които твърдят, че канабисът лекува рак. Тези твърдения могат да са напълно или частично верни, но до този момент не са научно обосновани.

 

Потискат ли канабиноидите нарастването на туморите? (Клинично изпитание)

Има публикувани резултати от едно единствено фаза I клинично изследване*. Участват осем пациента с напреднал рецидивиращ мозъчен тумор (glioblastoma multiforme – агресивен мозъчен тумор), при които всички прилагани стандартни терапии се оказват неуспешни. Те получават високи дози високо пречистен ТНС през катетър директно в мозъка. При тези условия приемането на канабиноида е безопасно и дозата се постига без значими странични ефекти. Въпреки че не може да се направи статистически достоверно заключение от толкова малка група пациенти и без контрола, получените резултати предполагат, че някои пациенти реагират на лечението с ТНС. При тях нарастването на тумора се забавя, както се вижда от образната диагностика и биомаркерите.

Тези резултати са обнадеждаващи и значително засилиха интереса към потенциалната употреба на канабиноидите в терапията на раковите заболявания. В същото време стана ясна необходимостта от по-нататъшни изследвания, насочени към оптимизиране на използването на канабиноиди – подбор на пациенти, комбинация с други противоракови средства и използване на други начини на приемане.

 

Заключение: Въпреки че е твърде възможно лекарствата от канабиноиди да имат антинеопластични свойства, съществуващите в момента данни от отделни случаи на излекувани хора не са достатъчно доказателство за ефикасността им при отделни видове рак и големи групи от пациенти. Има много въпроси, на които трябва да се отговори по отношение на потенциала на канабиноидите като антиракови агенти. Необходимо е провеждането на изчерпателни клинични изследвания, за да се определи как канабиноидите могат да се използват за лечение на онкологично болни пациенти, извън приложението им като палиативно средство.
*Какво представлява Фаза I на клиничното проучване?
Проучванията във Фаза I (понякога се нарича ранно проучване на лечението) имат за цел да тестватбезопасността на различни дози на ново лекарство. Това включва разглеждане на страничнитеефекти от него – например, кара ли хората да се чувстват зле, повишава ли кръвното им налягане ит.н.? Проучвания във Фаза I включват само малък брой хора, които обикновено са здравидоброволци. В някои случаи, например при рак или ХИВ/СПИН, пациенти, които са в многонапреднал стадий на заболяването, също могат да участват.